ข้อเสนอแนะ

กรุณากรอกชื่อและนามสกุล
กรุณากรอก email ให้ถูกต้อง
ภูมิประเทศ และลักษณะทางกายภาพ
ขอบเขตการปกครอง expand_more
 • เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก info
 • ขอบเขตการปกครอง info
 • เขตเทศบาล info
 • เขตผังเมืองรวม info
อุตสาหกรรม expand_more
 • ท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ info
 • นิคมอุตสาหกรรม info
 • พื้นที่อุตสาหกรรม info
 • ตำแหน่งอุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา info
คมนาคมขนส่ง expand_more
 • สนามบิน info
 • สถานีขนส่ง info
 • ท่าเรื่อท่องเที่ยวและท่าเรือพาณิชย์ขนาดเล็ก info
 • เส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟ info
 • เส้นทางคมนาคม info
แหล่งน้ำ expand_more
 • เขื่อนขนาดใหญ่ info
 • ตำแหน่งบ่อดาบาล info
 • เส้นทางน้ำ info
 • อ่างเก็บน้ำ info
ทรัพยากรธรรมชาติ expand_more
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและชั้นข้อมูลอุทยานแห่งชาติ info
 • ที่ดิน สปก. info
 • พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ info
 • ป่าชายเลน info
 • การใช้ประโยชน์ที่ดิน info
สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ expand_more
 • สถานพยาบาล info
 • สถานศึกษา info
 • สถานที่ฝังกลบมูลฝอย info
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย info
 • สถานที่สำคัญ info
พื้นที่เสียงภัย expand_more
 • พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม info
 • พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง info
โครงการขนาดใหญ่ในอนาคต expand_more
 • ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ info
 • ท่าเรือเฟอรี่ info
 • ส่่วนต่อขยายมอเตอร์เวย์ info
 • รถไฟรางคู่สายตะวันออก info
 • รถไฟฟ้าความเร็วสูง info
 • สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา info
 • ท่าเรือมาบตาพุต info
 • ท่าเรือแหลมฉบัง info
พื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียม expand_more
 • น้ำท่วมย้อนหลัง30วัน
 • น้ำท่วมซ้ำซาก(2004-2016)
ร้านค้าประชารัฐ expand_more
 • ตำแหน่งร้านค้า
FGDS expand_more
 • ระดับความสูงต่ำพื้นที่(DEM)
 • ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
Open Street Map Stamen Layer
Background
Stamen Layer
Toner
Stamen Layer
Terrain
Bing Aerial Bing Aerial
with labels
Bing Road
คำอธิบายข้อมูลและสัญลักษณ์

legend description will show here

legend image will show here
 • จำนวนประชากร ปี พ.ศ. 2559
 • จำนวนประชากร ปี พ.ศ. 2553
 • อัตราส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรวัยทำงาน
 • ร้อยละการศึกษาระดับต่าง ๆ
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
 • จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล
 • สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก